Новата услуга на „Български пощи” ЕАД – „Марка с персонализирана винетка”, представлява пощенска марка с допълнителна част, отделена от нея с перфорация, без номинална стойност. Допълнителната част съдържа изображение или текст, заявени от физическо или юридическо лице

Изображението може да бъде свързано със семейни тържества, домашни любимци, празнични традиции, фирмени лога и кампании и др. Марката с персонализирана винетка може да се използва и като средство за заплащане на пощенска услуга. Като марка с номинал могат да бъдат използвани само посочените образци:

 

Услугата „Марка с персонализирана винетка” се предоставя след попълване и подписване от възложителя на Договор-поръчка във всяка пощенска станция или директно в СП „Българска филателия и нумизматика”(BFN), ул. „Хайдушка поляна” № 8, София., тел. (02) 953 22 33, e-mail: delovodstvoBFN@bgpost.bg

Всеки клиент може да разпечата, попълни и подпише в 3 екземпляра публикувания на сайта формуляр за Договор-поръчка и да го подаде в избрана от него пощенска станция.

Срокът за изпълнение на поръчката е до 20 дни.  

Заплащането се извършва 100 % авансово по три начина: в брой в съответната пощенска станция; в брой на касата в СП „Българска филателия и нумизматика”; с банков превод по сметката на БФН (Централна Кооперативна Банка, IBAN: BG54 CECB 9790 10E2 8460 00, BIC:CECBBGSF).

Един лист съдържа 12 пощенски марки с 12 винетки.

Върху един лист с марки се възпроизвежда само едно изображение. Изображението се подава от клиента на електронен носител (CD/DVD, Flash памет), имейл  или като изображение върху фотографска хартия и трябва да отговаря на следните технически параметри:

За цифрови изображения: TIF, PDF, EPS, JPG; максимум 1 MB; резолюция 200-600 dpi;
За традиционни изображения върху фотографска хартия - максимален размер 13/18 см.
Попълването, подписването и подаването на всеки Договор-поръчка става след запознаването на клиента с Общите  условия за потребителите на услугата изработване на пощенска марка с персонализирана винетка. Общите условия уреждат начина, реда и правилата при поръчването на марка с персонализирана винетка; законовите и моралните ограничения за предлаганите от клиента  изображения и отговорността при тяхното нарушаване; възможностите за отказ на направена поръчка; технически параметри и пр.

Възложителят носи пълната отговорност за законосъобразността на използваното изображение.

Общи условия на услугата "Марка с персонализирана винетка"

Макети за каталог:

 

Договор-поръчка (pdf)

Цени

Марките на нашите клиенти (галерия)