Проектни предложения в процес на оценка:

Проектно предложение „Изграждане и внедряване на информационна система за предоставяне на алтернативни куриерски услуги (краудсорсинг)”

Проектно предложение „Подобряване на здравословните и безопасни условия на труд в "Български пощи”

 

Проекти в процес на изпълнение:

Проект „Подобряване на работната среда в "Български пощи" EАД“

Проекти по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради
Проект „Нова интегрирана система за обучение по застрахователно посредничество“