Проект „Подобряване на уменията в пощенския сектор в ЕС” (Newpost)
     

  Проектът е разработен и се изпълнява предвид  необходимостта от развитие на уменията на служителите в пощенския сектор в отговор на съвременните предизвикателства.

  Цели на проекта:

  Обща цел: Разработване на съвременна учебна програма за професионално образование и обучение, за да се подкрепи развитието на пощенския сектор чрез адаптиране на уменията и квалификациите на работната сила към новите тенденции.

   По-конкретно, очаква се да се постигнат следните цели:

  • Подобряване пригодността за заетост на младите хора.
  • Развитие на квалифицирана, мобилна и с високи умения работна сила в пощенския сектор.
  • Подкрепа за съвместно развитие на професионалното образование и обучение в Европа.
       
  Програма
  Erasmus+ 
  № Проект

  597876-EPP-1-2018-1-EL-EPPKA3-VET-JQ

  Общ бюджет 
  436 150,40 евро

  Целеви групи:

  • Крайни потребители: настоящи и бъдещи служители в пощенския сектор.
  • Заинтересовани лица: пощенски служби, пощенски организации, предприятия в сферата на е-търговия и асоциирани партньори.

  Дейностите по проекта са организирани в четири работни пакета:

  • Управление на проекта и оценка на неговото изпълнение.
  • Проектиране или подобряване на обща квалификация за професионално образование и обучение.
  • Създаване на нови устойчиви структури на сътрудничество.
  • Разпространение и използване на резултатите от проекта.

  Международни срещи по проекта:

  • Работни срещи: откриваща среща (Атина 20-21.11.2018 г.), междинна среща (София ноември 2019 г.)
  • Заключителна конференция (Букурещ октомври 2020 г.)

  Резултати:

  • Разработена и внедрена нова съвместна учебна програма.
  • Разработена и тествана нова схема за обучение чрез работа.
  • Първо сертифициране на пощенски служители от „ново поколение“ в рамките на PostEurop.
  • 100 пощенски служители, предоставящи услуги, ще бъдат обучени с новата учебна програма.
  Бюджет на Български пощи
  24 356 евро
  Срок за изпълнение
  1.11.2018 г.– 31.10.2020 г.
  Ръководител на проекта

  AKMI ANONIMI EKPAIDEFTIKI ETAIRIA (AKMI S.A)- гръцка организация в областта на професионалното образование и обучение.

  Партньори

  Български пощи; Гръцки пощи; Румънски пощи; AKMI S.A, PostEurop; Институт за подготовка на служители в международни организации, България; Readlab, гръцки изследователски институт; Национална агенция за професионално образование и обучение, България; EUROFED, румънска неправителствена организация, Eurocert S.A - Greece, гръцка сертифицираща организация;  Eurocert S.A – Romania, румънска сертифицираща организация.