Обява за подбор за длъжността „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ /ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ/” на 8 часов работен ден – 2 бр., АВТОБАЗА ОПС БУРГАС – за к.к.Слънчев бряг

05.05.2017

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ”ЕАД

РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН - БУРГАС

ГР. БУРГАС, УЛ.”ЦАР ПЕТЪР” №2

ОБЯВЯВА

Съгласно чл.12  от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал в БП ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 от КТ

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР

по документи за длъжността:

„ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ /ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ/”

на 8 часов работен ден – 2 бр.

АВТОБАЗА ОПС БУРГАСза к.к.Слънчев бряг

 

Необходими документи :

  • Заявление;
  • Професионална автобиография;
  • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
  • Документ за управление на МПС;
  • Индивидуална карта за квалификация на професионален водач;
  • Валидно удостоверение за психологическа годност на водача /3 год. от датата на издаване/.

Изисквания към кандидатите :

  • Минимална образователна степен – средно образование;
  • Професионален опит като водач на МПС - 3 г.;
  • Документ за управление на МПС - категория С

Документи за участие се приемат от 05.05.2017 г. до 15.05.2017 г. вкл. на адрес: гр. Бургас, ул.”Цар Петър” № 2, отдел „Човешки ресурси”- стая № 414 и на e-mail: AniM@burgas.bgpost.bg

Лице за контакти: Ани Минкова  – Гл.специалист „Кадри”, тел. 851 005, 0879 010 704

ОСНОВНИ   ЗАДЪЛЖЕНИЯ:

1. Характериктика на изпълняваната работа – извършване на превоз на пощенски пратки и хора за най-кратко време, по установен маршрут, съобразно установените пътеразписания и при гарантиране на сигурността на превоза, управлявайки лекотоварен пощенски автомобил.2

2.Основни функции и задължения

2.1.Извършва пълен предпътен преглед на МПС – проверява горивото, охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на двигателя,  осветлението, спирачките, работата на арматурното табло, действието на контролните уреди, наличността и състоянието на принадлежностите.

2.2.При тръгване получава разрешение и пътен лист, заверени от Техник-механик автомобили и кари или Ръководител звено (Н-к Автобаза) или оторизирано длъжностно лице.

2.3. По време на път следи за нормалната работа на двигателя и механизмите на трансмисията, като взима незабавни мерки при проява на неизправности или повреди.

2.4. Осигурява безопастността на движението по пътищата съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата.

2.5.Своевременно отразява в пътния лист данните за изминатото разтояние и времето на престои.

2.6.След завръщане в гаража представя МПС на механик МПС, Началник Автобаза или упълномощеното лице за преглед, като заявява всички нередности по автомобила, забелязани по време на път. Оформя окончателно пътният лист за деня, съгласно изискванията. Полага грижи за чистотата на кабината на МПС. 

2.7.Активно участва в ТО и ЕО на МПС, като следи за извършването на своевременната смяна на маслата и гресиране на МПС.

2.8.Приема срещу подпис в общия трактов опис обр.271 от ПС пощенските пратки, ежедневния и периодичен печат и други. Полага грижи за правилното съхраняване и опазване на превозваните пратки /товара/ по време на път и до размяната му с пощенските станции/РСЦ, за което носи материална отговорност.

2.9.Спазва пътеразписанията за дижение и графиците за работа.

2.10.Извършва товаро-разтоварна дейност.

2.11.При производствена необходимост е длъжен да съдейства за окончателното завършване на производствения процес.