Обява за подбор за длъжността „ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ /ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ/“ В АВТОБАЗА КЪМ ОПС СТАРА ЗАГОРА, на 8-часов работен ден

13.07.2017

Регионално управление /РУ/ Югоизточен регион на „Български пощи“ ЕАД,

Областна пощенска станция /ОПС/ гр.Стара Загора

 

Съгласно чл.12 от КТД и чл.6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в "Български пощи"- ЕАД,

на основание чл.67, ал.1, т.1 и чл.70 от КТ

ОБЯВЯВА ПРОЦЕДУРА

ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТТА

„ШОФЬОР, ПОЩЕНСКИ АВТОМОБИЛ /ВЪТРЕШНОРЕГИОНАЛЕН МАРШРУТ/“ В АВТОБАЗА КЪМ ОПС СТАРА ЗАГОРА,  

на 8-часов работен ден

Характеристика на изпълняваната работа – извършване на превоз на пощенски пратки за най-кратко време, по установен маршрут, съобразно установените пътеразписания и при гарантиране на сигурността на превоза, управлявайки различни автомобили.

Основни функции и задължения:

 • пълен предпътен преглед на МПС и незабавни мерки при поява на неизправност или повреди по време на път и осигуряване безопасността на движението по пътищата, съгласно изискванията на Закона за движение по пътищата;
 • своевременно отразяване на данните в пътния лист;
 • приемане срещу подпис в общия трактов опис обр. 271 от РСЦ /ПС пощенските пратки, ежедневния и периодичен печат и други;
 • спазване на пътеразписанията за движение и графиците за работа;
 • извършване на товаро-разтоварна дейност и полагане на грижи за правилното съхраняване и опазване на превозваните пратки /товара/ по време на път и до размяната му с пощенските станции/РСЦ, за което носи материална отговорност;
 • опазване на гаражните съоръжения и инструменти, проследяване на техническото обслужване на МПС, съдействие за окончателното завършване на производствения процес;

Изисквания към кандидатите:

 • Образование – средно;
 • Професионален опит като водач на МПС - 3 г.;
 • Документ за управление на МПС - категория С

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Автобиография;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Документ за управление на МПС;
 • Индивидуална карта за квалификация на професионален водач;
 • Валидно удостоверение за психологическа годност на водача /3 год. от датата на издаване/.

Документи за участие се приемат до 21.07.2017 г. в ОПС гр.Ст.Загора 6000, ул. „Св. Княз Борис І“ № 81 и отдел „Човешки ресурси” на РУ ЮИР на адрес: гр. Бургас 8000, ул. „Цар Петър“ № 2.

Лице за контакти: Виолета Георгиева – тел. 042/614708, ОПС Ст.Загора.