Обява за подбор ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ” СЕКТОР „ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА”

02.05.2018

ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА “БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД

гр. София, п. код 1700, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31

 

ОБЯВЯВА

Съгласно чл. 6 от Система за подбор на персонал за заемане на длъжности в „Български пощи” ЕАД

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪТРЕШЕН ПОДБОР

по документи и интервю

 

ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ”

СЕКТОР „ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ И УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО НА УНИВЕРСАЛНАТА ПОЩЕНСКА УСЛУГА”,

ОТДЕЛ: „ТЕХНОЛОГИЧЕН КОНТРОЛ, УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО, ЖАЛБИ И РЕКЛАМАЦИИ”,

ДИРЕКЦИЯ: „ВЪТРЕШЕН КОНТРОЛ”

Необходими документи:

 • Заявление;
 • Ксерокопие от диплома за завършено образование;
 • Професионална автобиография;
 • Документ за трудов стаж и професионален опит;
 • Други документи за придобити квалификации/специализации и владеене на чужд език.

Основни изисквания към кандидатите:

 • Образователно - квалификационна степен: висше – магистър;
 • Специалност – икономическа, хуманитарна, техническа;
 • Трудов стаж и професионален опит в системата на БП ЕАД – мин. 5 год.;

Допълнителни изисквания:

 • Комплексно познаване на експлоатацията и технологията на работа в БП ЕАД;
 • Много добра компютърна грамотност - работа с Microsoft Office.
 • Личностни качества: умение за работа в екип, организационни и комуникационни умения;

Основни задължения:

 • Извършва технологичен контрол - комплексни, тематични и частични проверки в структурните подразделения; изготвя и представя доклади за констатираните нарушения със съответните изводи и предложения за отстраняването им; контролира изпълнението на мерките по отстраняването на нарушенията;
 • Извършва проучвания и изготвя отговори на постъпили жалби, рекламации, сигнали, заявления и запитвания от физически и юридически лица;
 • Контролира спазването на основните нормативни актове, отнасящи се до предоставянето на пощенски услуги и прилагането на цените и ценовата политика на Дружеството в структурните му звена;
 • Методически ръководи организацията на работа при извършвания контрол за състоянието на качеството на пощенските услуги в структурните подразделения.

Подборът ще се проведе на 2 етапа:

 1. Предварителна селекция по документи – ще бъдат разглеждани само документите на кандидати, отговарящи на основните изисквания;
 2. Интервю за оценка на нивото на познания и компетенции, свързани с изпълнението на функционалните задължения.

Одобрените кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата, на която ще се проведе интервюто.

Документи за участие се приемат от 03.05.2018 г. до 11.05.2018 г. вкл. на адрес: гр. София, п. к. 1700, ул. „Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, отдел „Човешки ресурси”, дирекция УЧРАДС, ет. 2, ст. 209С или на e-mail адрес: o.anastasov@bgpost.bg  

Лице за контакти: Огнян Анастасов – гл.експерт, сектор СДБЗРПОП