PostEurop проведе одит в “Български пощи” ЕАД

29.11.2010

От 23 до 26 ноември тази година в "Български пощи" ЕАД бе извършен контролен одит от страна на регионалния пощенски съюз на Всемирния Пощенски Съюз за Европа – PostEurop. Целта на одита бе да се даде оценка на постигнатите резултати във връзка с проектите на компанията за подобряване на качеството. 

По инициатива на PostEurop в страните-членки на съюза от 2005 година досега експерти от водещи пощенски оператори провеждат т.нар. „Преглед на процесите” в пощенските администрации с цел предоставянето на качествени пощенски услуги на територията на Европа. Като главен индикатор за изпълнението се използва Европейският стандарт, залегнал в Пощенската директива на Европейската комисия 97/67/EC за пренасяне на приоритетни пощенски пратки от подаването им до тяхното получаване („от край до край”) за Ден +3 на минимум 85% от пратките.

От особено значение за операторите е прилагането на съвременни стандартизирани системи за измерване на качеството. От 2007 година "Български пощи" ЕАД е част от международната единна европейска система за измерване на качеството на пощенските оператори UNEX, която е мощен инструмент за диагностициране на състоянието и подобряване качеството на разменяната поща между пощенските оператори в Европа. Получените от нея резултати в рамките на ЕС са официални за всички европейски оператори и са база за разчитанията между тях.

През септември 2008 година 9 експерти на PostEurop проведоха одит на процесите в пощенската мрежа на дружеството, свързани с подаването, пренасянето, сортирането и доставката на пощата. В резултат бяха приети за изпълнение 7 проекта, целящи подобряването на тези процеси.

Съгласно програмата на тазгодишния контролен одит, проведен от PostEurop с главен одитор г-н Карстен Обро и ръководител експлоатация г-жа Майре Лоди, в продължение на 3 дни в Централно управление на „Български пощи” ЕАД и в Българския разменно-сортировъчен център беше направена проверка на предприетите мерки за контрол, отчетност и подобрения в експлоатацията на БРСЦ с цел подобряване на качеството. Във връзка с повишаване информираността на потребителите на пощенски услуги, със събирането и доставката на пощата бяха посетени и проверени пощенски станции на територията на София.       

Одитът приключи с представяне на резултатите от направените проверки пред мениджърския екип на дружеството. В своята оценка за "Български пощи" ЕАД одиторите от PostEurop изразиха задоволство от степента на напредък, отбелязан в рамките на 2 години от въведените подобрения, както и от достигнатите цели.

Беше подчертано особеното внимание на ръководството на „Български пощи” към усъвършенстването и подобряването на процесите във връзка с изпълнението на стандарта за качество и удовлетвореността на клиентите. Посочени бяха и някои области, в които все още има потенциал за подобрение и оптимизация.

В рамките на Европа "Български пощи" ЕАД е от малкото пощенски оператори, които имат въведена система за управление на качеството по стандарта EN ISO 9001:2008 и притежават логистична мрежа с капацитет над средния за операторите, действащи в рамките на Европа и Европейския съюз.    

Общото заключение от проведения одит бе, че "Български пощи" ЕАД разполага с много добра материална база и човешки ресурс да оперира на ниво, отговарящо на изискванията на директивата за предоставяне на качествени услуги в Европа и ЕС.