Завърши Националното съвещание на „Български пощи” ЕАД

31.01.2011

От 28 до 29 януари 2011 г. в Стара Загора се проведе Национално съвещание на “Български пощи” ЕАД. Във форума участваха главният изпълнителен директор Деян Дънешки, г-жа Андреана Атанасова - директор на дирекция „Съобщения” в  Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, директорите на дирекции в централно управление, директорите на териториалните и специализираните поделения, председателят на Съвета на директорите на „Български пощи” ЕАД Владимир Макариев и Красимир Крачунов – член на СД, както и председателите на синдикалните организации в “Български пощи” ЕАД - Георги Бочев и Пламен Дончев. 

При откриването на срещата главният изпълнителен директор на дружеството Деян Дънешки подчерта, че монополът на „Български пощи” ЕАД в областта на универсалната пощенска услуга – резервираният сектор, остава в историята. Законовата рамка, в която ще работи дружеството занапред, е Законът за изменение и допълнение на Закона за пощенските услуги, приет от Народното събрание в края на 2010 година. Деян Дънешки пожела на всички присъстващи успех в работата им през новата 2011 година и напомни, че всички усилия на директорите трябва да се насочат към запазване на сключените от дружеството договори и подписването на нови. Той обърна особено внимание на въпроса за повишаване качеството на услугите, предлагани от  „Български пощи” ЕАД и заяви, че ще се търсят възможности за осигуряване на бюджет за финансово стимулиране на най-активните служители. Дънешки даде думата на директорите от централно управление да направят отчет за дейността на дружеството през 2010 г. и да представят вижданията на висшия мениджмънт за развитието на „Български пощи” ЕАД в условията на либерализацията на пазара на пощенските услуги.

Андреана Атанасова поздрави участниците в съвещанието от името на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията. Тя коментира, че в новите условия „Български пощи” ЕАД трябва да са гъвкави и пазарно ориентирани, като разчитат на голямото си предимство – развитата пощенска мрежа.

В своята презентация Димана Димитрова - директор на дирекция „Правно-административна и човешки ресурси”, направи кратка историческа справка за промените в Закона за пощенските услуги от 2000 г. и открои основните промени в него, приети от Народното събрание през 2010 година. Димитрова поясни основното - в следващите 15 години  „Български пощи” ЕАД остава оператор със задължение да извършва универсалната пощенска услуга, но дружеството е длъжно да осигури достъп до мрежата си на останалите пощенски оператори чрез сключване на договори. В изказването си тя се спря и на правомощията на Комисията за регулиране на съобщенията, като изтъкна, че КРС трябва да изработи методика за покриване на нетните разходи на дружеството във връзка с предвидената в ЗПУ държавна помощ. Димана Димитрова разясни възможността да се определят пазарни цени в областта на пряката пощенска реклама;  разпространението на печата да се осъществява при пазарен интерес; след съгласуване с КРС да се закриват пощенски станции - там, където те са извън нормативите. Във връзка със задължението за всички оператори да се предприемат мерки за защита на пощенския трафик г-жа Димитрова заяви, че дружеството разполага с такива средства и може чрез сключване на  договори да ги предостави и на другите оператори.

Людмил Александров – директор на дирекция „Търговска, маркетинг и бизнес развитие”, запозна участниците в съвещанието с измененията в пощенския пазар в условията на пълна либерализация. Александров представи анализи и за пазара на пощенските услуги; за пазарния дял на универсалната пощенска услуга; за пазарните тенденции през 2011 година и поясни накъде дружеството трябва да насочи усилията си. Представи вижданията на ръководството на БП ЕАД за развитието на куриерските услуги и безадресната реклама. Спря се на потенциала на „Български пощи” ЕАД за нови приходи през 2011 г. и разясни позицията на централното ръководство във връзка с кампанията за данъчни съобщения.   Разви тезата, че в условията на силно конкурентна среда дружеството трябва да има гъвкава ценова политика и да увеличи дела си в сферата на куриерските услуги, хибридната поща, безадресната доставка и др., като подчерта големия потенциал за увеличаване пазарния дял на компанията в тези сегменти. Людмил Александров отдели особено внимание на възможностите за предоставяне на нови и качествени услуги; за водене на агресивна политика за привличане на нови клиенти; за индивидуален подход към всеки клиент. 

Диана Долапчиева – директор на направление „Вътрешен контрол”, направи резюме на констатираните нарушения в поделенията, проверени от направление “Вътрешен контрол”. Обърна се към директорите на териториалните поделения да засилят контрола и вниманието си, за да не се допускат нарушения и кражби от страна на служители в дружеството.  Долапчиева представи инструкциите за експлоатационна и контролна дейност, в които са отразени всички промени, свързани с дейността на „Български пощи” ЕАД и които са съобразени с Европейските директиви.

Румен Дончев – ръководител на отдел „Информационна сигурност”, представи програмата на „Български пощи” ЕАД за предоставяне на услуга за интегрирана система за автоматизиране на услугите на гише и създаване на комуникационна мрежа и IP телефония. Той съобщи, че централизираната информационна система за управление на пощенската и търговската дейност на дружеството и интегрираното гише ще бъде въведена в експлоатация в края на тази година или в началото на следващата. Дончев представи положителните страни на системата: по-бързо обслужване на клиентите; постигане на оперативен контрол в реално време; намаляване на рисковете от злоупотреби; гарантиране защитата на информацията за личните данни и др.

Главният изпълнителен директор Деян Дънешки подчерта, че без въвеждането на съвременни IT технологии дружеството няма бъдеще. Въвеждането на системата ще доведе до изключително добри финансови резултати за компанията. Ще бъде по-лесна и по-удобна за работа за пощенските служители. Ще обслужва много по-ефективно и по-бързо клиентите на „Български пощи” ЕАД.

Калин Анастасов – директор на дирекция „Основни услуги и логистика”, представи вижданията на висшия мениджмънт на „Български пощи” ЕАД за състоянието и развитието на дейностите по предоставяне на основните услуги и логистика. Анастасов сподели с присъстващите показателите, по които ще се измерва качеството на предлаганите от дружеството услуги, като подчерта колко важен е анализът на клиентските изисквания. Подчертано бе, че през 2011 г. е препоръчително да покрием два сертификата – за качество и за сигурност. Калин Анастасов даде указания на директорите на териториалните поделения за: оптимизирането на вътрешно-регионалните маршрути; оптимизирането на транспортните средства за административни и технологични нужди; оптимизирането на пощенската мрежа и сортировъчните процеси; кандидатстванията в конкурси  за обществени поръчки и др. Той заяви, че до 1 юни 2011 г. ще бъде въведена нова транспортна схема в „Български пощи” ЕАД, съобразена с изискванията на Комисията за регулиране на съобщенията и с търговските интереси на дружеството. В изказването си  Анастасов направи аналитичен преглед на сградния фонд и в тази връзка даде думата на госпожа Румяна Петрова – директор на Софийски пощенски станции. Петрова сподели с колегите си положителен опит от преместването на две пощенски станции, работещи на загуба, в ново съвременно помещение на атрактивно място. Новата пощенска станция вече не само е на печалба, но е покрила и старите финансови загуби. Анастасов увери директорите на териториалните поделения, че им предстои съвместна и много напрегната работа през настоящата година.

Андреан Балашов – началник отдел „Икономика и финанси”, представи предварителните финансови резултати на „Български пощи” ЕАД за 2010 г., като подчерта, че дружеството е обърнало негативния тренд от предходната година и излиза на печалба. Той информира директорите, че през следващата седмица ще бъде осъществена връзка с тях относно бюджетите на териториалните поделения.

Петър Цветков – началник сектор EMS/Bulpost, информира присъстващите за промените в този сектор. Ще бъде създадено Специализирано поделение EMS/Bulpost. Участниците в съвещанието бяха запознати с мерките, които ще се предприемат, за да може дружеството да увеличи дела си на пазара на куриерските услуги.

Становището на синдикатите бе изразено от председателите на синдикалните организации в “Български пощи” ЕАД Георги Бочев и Пламен Дончев. В своите изказвания те изразиха удовлетвореността си от съвместната работа с ръководството на дружеството. Посочиха, че оценяват начина, по който това ръководство работи и усилията, които полага, за да доведе дружеството до положителен финансов резултат и стабилна позиция на пазара на пощенските услуги. Биха искали това да даде възможност в бъдеще съвместно да се работи по политиката на доходите и да се обсъждат нови начини за образуване на работна заплата, казаха още Бочев и Дончев.