Обявление за търг с тайно наддаване (РУ СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Ловеч

26.07.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД-06-637/21.07.2017 г.  на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД- гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Площ от 3,40 кв.м. за монтаж на банкомат във фоайето на първия етаж на сградата на ПС Троян –Ц, пл.“Възраждане“ №1, ОПС Ловеч

Начална тръжна месечна наемна цена  -  300 (триста)лева, без ДДС

Размер на депозита за участие в търга парична сума в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС за обект. Закупува се от  ОПС Ловеч, ул.“Търговска “ № 26.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

 Обявлението е публикувано във в-к „Телеграф“, бр.4355/26.07.2017 г.