Обявление за търг с тайно наддаване (РУ СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Ловеч

02.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД- 06-662/26.07.2017 г.  на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД- гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:

       1. „Помещение с площ от 12кв.м., находящо се в сградата на ПС с.Орешак, ул.“ Стара планина“ №138, ОПС Ловеч

       2. „Помещение с обща площ 23,45кв.м., находящо се на първия етаж на обществена сграда в с.Рибарица, ул.“ Георги Бенковски“ №188, ОПС Ловеч

     Начална тръжна месечна наемна цена :

  • За обект 1- 60,00( шестдесет) лева, без ДДС
  • За обект 2 - 120,00 (сто и двадесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС за обект. Закупува се от  ОПС Ловеч, ул.“Търговска “ №26.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявлението е публикувано във в-к „Телеграф“, бр.4357/28.07.2017 г