Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Монтана

16.08.2017

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), Заповед №РД-08-400/20.07.2017г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД – 00- 590/31.07.2017г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен имот: „Помещение с площ 30.00 кв. м., разположено на втория етаж на административна сграда, находяща се на ул. „Любен Каравелов“ № 1,  гр. Монтана, ОПС Монтана”, за срок от 3 години. 

Начална месечна наемна цена 400 /четиристотин/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, от 11:00 часа, в сградата на ОПС Монтана - гр. Монтана, „Любен Каравелов“ № 1 а, ет.3, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Монтана - гр. Монтана, „Любен Каравелов“ № 1 а, ет.3 или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ №33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 50 / петдесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Монтана или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Монтана или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Монтана - гр. Монтана, „Любен Каравелов“ № 1 а, ет.3.

Повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на ОПС Монтана - гр. Монтана, „Любен Каравелов“ № 1 а, ет.3, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

За контакти: Диляна Евгениева, 0878416178

Обявлението е публикувано във вестник „Конкурент“, бр. 146/03.08.2017 г.