Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС София - град

17.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и във връзка със Заповед № РД-12-76/02.08.2017 г. и Заповед № РД-08-451/ 14.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните собствени недвижими имоти:

1.Търговски обект със застроена площ 79,25 /седемдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., находящ се в гр. София, Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 15, на първия /партерен/ етаж в масивна жилищна пететажна сграда на ЖСК „Горски Здравец”, състоящ се от входно преддверие, служебно преддверие, преддверие, тоалетна и умивалник, офис, офис, склад, зала за клиенти, обслужващо помещение, при съседи: вход на сградата, двор и локално платно, заедно с помещение в сутерена с площ от 2 кв.м.

Начална тръжна месечна цена – 1 250 (хиляда двеста и петдесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 31.08.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

2.Целият втори етаж с площ 342 /триста четиридесет и два/ кв.м. в сградата на ПС София-1407, гр. София, кв. Лозенец, бул. “Черни връх“ № 36, ОПС София-град, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 073, том II, рег. № 5843, дело № 273 от 2006 г. на Виолета Петрова – Нотариус под № 206 в рег. на НК, с район на действие Районен съд – гр. София и вписан в Службата по вписванията.

Начална тръжна месечна цена – 2 200 (две хиляди и двеста) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 31.08.2017 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33 или в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, преди получаване на документацията.

Тръжни документации се закупуват до деня, предхождащ датата на провеждане на търговете.

Огледи на обектите се извършват след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие в търговете се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа и до 13.30 часа в деня на търга.

 

Телефон за контакти: 02/949 31 96 – К. Бабалеева

                                   02/949 32 14 – Ив. Митова    

Обявлението е публикувано на 17.08.2017 г. в-к Телеграф