Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Североизточен регион) - ОПС Шумен

06.11.2017

                                                               О Б Я В Л Е Н И Е

Регионално управление „Североизточен регион” на „Български пощи” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № 534/31.10.2017г. на Директора на РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ 12 кв.м. на първия етаж на ПС Върбяне, ОПС Шумен, находяща се на ул. „Димитър Благоев” № 2, с. Върбяне, Община Каспичан, област Шумен. 

Начална тръжна месечна цена –  35.00 /тридесет и пет/ лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – 50 % от началната тръжна цена

Цена на тръжната документация – 15.00 /петнадесет/ лв., с ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Шумен при РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД, на адрес гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4,  преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие в търга се подават в сградата на ОПС Шумен при РУ „СИР” на “Български пощи” ЕАД, на адрес гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4, в срок до 12.00 часа на 14-тия ден от публикуването на настоящото обявлениие, ако деня се пада почивен на първия работен ден след него.

Търгът ще се проведе в 14.00 часа, подават в сградата на ОПС Шумен при РУ„СИР” на “Български пощи” ЕАД, на адрес гр. Шумен, ул. “Добруджа” № 4 на 14-тия ден след публикуването на обявлениието за провеждане на процедурата, ако деня се пада почивен на първия работен ден след него.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден след датата на първоначалния търг, от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

Лице и телефон за контакти: Пламен Генов 052 622594

 

Обявлението е публикувано във в-к Позвънете , бр. 219 / 06.11.2017 г.