Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Югоизточен регион) - ОПС Бургас - гр. Созопол

09.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 56/05.01.2018 г. на Директора на РУ „ЮИР“, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Част от недвижим имот с обща площ  от 25 кв.м, състояща се от таванско помещение с площ от 18 кв.м,  подпокривно пространство с площ от 4 кв.м и  покривно пространство с площ от 3 кв.м в сградата на ПС Созопол-Ц, ул. "Аполония" №11, ОПС Бургас, с начална тръжна месечна цена – 600,00 (шестстотин) лева, без ДДС.

            Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната  наемна цена,  без ДДС.

            Цена на тръжната документация – 50.00 (петдесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ ”ЮИР” на БП ЕАД, преди получаване на документацията.

            Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас в срок до 10:30 часа в деня на търга.

            Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11:00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677

Обявата е публикувана във в-к „Черноморски фар“ , бр.5 от 9.01.2018 г.