Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС София-град

10.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-7/03.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Търговски обект със застроена площ 79,25 /седемдесет и девет цяло и двадесет и пет стотни/ кв.м., находящ се в гр. София, Столична община, район Лозенец, бул. „Черни връх” № 15, ОПС София-град, на първия /партерен/ етаж в масивна жилищна пететажна сграда на ЖСК „Горски Здравец”, състоящ се от: входно преддверие, служебно преддверие, преддверие, тоалетна и умивалник, офис, офис, склад, зала за клиенти, обслужващо помещение, при съседи: вход на сградата, двор и локално платно, заедно с помещение в сутерена с площ от 2 кв.м.

Начална тръжна месечна цена – 1 000 (хиляда) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 24.01.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33, в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по посочената банкова сметка, преди получаване на документацията.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                      02/949 32 14 – Ив. Митова

Обявлението е публикувано на 10.01.2018 г. в-к Телеграф