Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС София-град

10.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-10/03.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен недвижим имот: Целият втори етаж с площ 342 кв.м. в сградата на ПС София-1407, гр. София, кв. Лозенец, бул. “Черни връх“ № 36, ОПС София-град, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 073, том II, рег. № 5843, дело № 273 от 2006 г. на Виолета Петрова – Нотариус под № 206 в рег. на НК, с район на действие Районен съд – гр. София и вписан в Службата по вписванията.

Начална тръжна месечна цена – 2 100 (две хиляди и сто) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 24.01.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв. /сто/ лева, без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. „Владайска” № 33 или в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, преди получаване на документацията.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 13.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 - К.Бабалеева

                      02/949 32 14 - Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 10.01.2018 г. в-к Телеграф