Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Северен централен регион) - ОПС Плевен

12.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД-06-33/09.01.2018 г. на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: Помещение с площ 8,12 кв.м., находящо се на втория етаж в сградата на ПС с.Горник, ул.“Петко Х.Петков“ №20,  ОПС Плевен.     

Начална тръжна месечна наемна цена в размер на 50,00 (петдесет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Размер на депозита за участие в търга парична сума в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация - 50 лв., без ДДС. Закупува се от РУ „СЦР“,  гр.Плевен, ул.“Хан Крум “ №3.

Заявления за участие се подават до 11 часа на четиринадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявата е публикувана в брой 5 / 12.01.2018 г. в-к Посоки