Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Югоизточен регион) - ОПС Стара Загора

12.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

        РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 67/09.01.2018 на Директора на РУ „ЮИР” обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния обект: Помещение с площ от 23,50 кв.м, разположено на партерния етаж на жил. бл.№ 1, ул. “Граф Игнатиев“№ 37,  гр. Стара Загора, , ОПС Стара Загора, с начална тръжна месечна цена – 170,00 (сто и седемдесет) лева, без ДДС. Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната  наемна цена,  без ДДС.

       Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Стара Загора-Ц, гр. Стара Загора, ул. “Св.Княз Борис I” № 81 или по банковата сметка на ОПС Стара Загора, преди получаване на документацията.

       Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в сградата на ПС Стара Загора - Ц, ОПС Стара Загора, гр. Стара Загора, ул. “Св. Княз Борис I” № 81 в срок до 10.30 часа в деня на търга.                  

Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11.00 часа в сградата на ПС Стара Загора - Ц, ОПС Стара Загора,  гр. Стара Загора, ул. “Св. Княз Борис I” №81.

   

Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677,

                                                 Д. Георгиева – 0878 411 941

Обявата е публикувана във в-к „Старозагорски новини“ бр.7/ 11.01.2018 г.