Обявление за търг с тайно наддаване (ЦУ на "Български пощи" ЕАД) - к.к.Пампорово

17.08.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-426/09.08.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Почивна база в к.к. „Пампорово“, находяща се в УПИ V, кв.6 по ЧИ на РП на к.к.Пампорово, Община Чепеларе, утвърдено със Заповед № 103/23.06.1998 г. на кмета на Община Чепеларе, както следва:

- част от сграда 1 -трети етаж със застроена площ 381,34 кв.м.;

- цялата триетажна масивна сграда 2 със застроена площ 436 кв.м.;

- част от сграда 3 – 1 бр. гараж с площ 15,64 кв.м.,

Заедно с наличното обзавеждане и оборудване.

Начална тръжна месечна наемна цена – 3 000 (три хиляди) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 27.08.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Заплаща в касата на ЦУ на „БП” ЕАД или по посочената банкова сметка, преди получаване на документацията. Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                    02/949 32 14 – Ив. Митова

 

Обявлението е публикувано на 13.08.2018 г. в-к Телеграф