Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Северен централен регион) - ОПС Ловеч

24.08.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-06-986/22.08.2018 г.  на Директора на РУ „СЦР“ на „Български пощи” ЕАД- гр.Плевен, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:    

 1.Павилион РП с площ 12 кв.м, находящ се в гр.Ловеч, ул. “Търговска“ № 55, Търговски комплекс „Космос“, ОПС Ловеч;

 2.Гаражна клетка с площ 32 кв.м, находяща се в двора на ПС Троян-Ц, пл. “Възраждане“ № 2, ОПС Ловеч.

 Начална тръжна месечна наемна цена:  

  • За обект №1 - 250,00 (двеста и петдесет) лева, без ДДС.
  • За обект №2 - 120,00 (сто и двадесет ) лева, без ДДС.

Размер на депозита за участие в търга парична сума в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Търгът ще се проведе на 14-тия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 13.00 часа в РУ „СЦР“ на “Български пощи” ЕАД, ул.”Хан Крум” № 3, гр.Плевен.

Цена на тръжната документация – 50 (петдесет) лева, без ДДС. Закупува се от  Областна пощенска станция Ловеч, ул. “Търговска “ № 26.

Заявления за участие се подават до 11 часа на дванадесетия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, повторен търг ще се проведе на седмия ден след датата на първоначалния търг при същите условия.

 

За контакти: 064/805 204 – Мая Василева

Обявлението е публикувано във в-к „Телеграф “, бр.4741/24.08.2018 г.