Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - гр. София, район Младост

03.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-471/30.08.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Площ от 1 500 (хиляда и петстотин) кв.метра, представляваща част от  ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 68134.4092.23 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. София, общ. Столична, обл. София (столица), с адрес на поземления имот: гр.София, район ”Младост“, целият с площ от 27 289 кв.м, трайно предназначение на територията: Урбанизирана; начин на трайно ползване: За друг вид имот със специално предназначение и ползване.

Начална тръжна месечна цена – 3 200 (три хиляди и двеста) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 17.09.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 250 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, или по посочената банкова сметка, преди получаване на документацията. Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 10.30 часа в деня на търга.

 

Телефон за контакти: 02/949 31 96 – К. Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив. Митова

 

            Обявлението е публикувано на 03.09.2018 г. в-к Телеграф