Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - гр. София, ПС София-13

03.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-08-472/30.08.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ 7.88 кв.м, находящо се на приземен етаж в сградата на ПС София-13, бул. „Цариградско шосе“ № 85, бл. 109, ОПС София-град, РУ „Западен регион“.

Начална тръжна месечна цена – 110  (сто и десет) лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 17.09.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация - 100 лв., без ДДС. Същата се заплаща в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул.”Владайска” № 33, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31, или по посочената банкова сметка, преди получаване на документацията. Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават в служба „Деловодство” в сградата на ЦУ на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, в срок до 13.30 часа в деня на търга.

 

 

Телефон за контакти: 02/949 31 96 – К. Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив. Митова

 

            Обявлението е  публикувано на 03.09.2018 г. в-к Телеграф