Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Южен централен регион) - ОПС Пловдив

17.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ ЮЦР “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № 112/11.09.2018 г. на Директора на РУ „ЮЦР“, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следните обекти:

 

Обект

Адрес ОПС

Депозит

Мес. Цена / без ДДС

1.

Помещение с площ 7,10 кв.м

ПС Пловдив-Ц, гр.Пловдив, пл. „Централен“ №1

225 лв.

450 лв.

2.

Помещение с площ 16 кв.м

ПС Септември, бул. ”България” № 57

65 лв.

130 лв.

       

Цена на документацията 25 лв., без ДДС. Закупува се в ОПС Пазарджик и РУ БП ЕАД Пловдив, пл. „Централен“ № 1, след заплащане в касата на посочените адреси. Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга. Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. „Централен“ № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.  

Дата, час и място на търга – на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ “Български пощи” ЕАД Пловдив.

За контакт: 032/ 276220, 0879256594 инж. Цвета  Ставрева                 

Обявата е публикувана във в-к Марица бр.215/17.09.2018 г.