Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Благоевград

11.10.2018

О  Б  Я  В  А

           

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала, Заповед №РД-08-528/08.10.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД–00–1133/ 09.10.2018 г.  на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на следния собствен имот: Помещение с площ 55,50 кв.м., находящо се на първия етаж в  сградата на ПС Благоевград - Ц, гр. Благоевград, пл. „Христо Ботев“ № 2, ОПС Благоевград, за срок от 3 години.

Начална месечна наемна цена 450 /четиристотин и петдесет/ лева без ДДС. Стъпка на наддаване – 10 на сто от началната цена в случай, че търга премине в явен.

Вид на търга – търг с тайно наддаване, вид на заседанието – открито.

Търгът ще се проведе на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в един ежедневник, от 11:00 часа, в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала.

Документацията  за  обекта се закупува от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  е в размер на 50,00 /петдесет / лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Благоевград или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й. Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на търга.

Размер на депозита за участие в търга – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Благоевград или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в срок до 10:30 часа в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща.

Повторно провеждане на търга – 11:00 часа в сградата на ОПС Благоевград - гр.Благоевград, пл.„Христо Ботев” № 2, ет.1, Централна поща, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

За контакти: Борис Минчев 0878925026

 

Обявлението е публикувано във вестник „Струма“, бр. 238/11.10.2018 г.