Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Северен централен регион) - ОПС Ловеч

12.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД- 06-1193/10.10.2018 г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект “Помещение с площ 92 кв. м на първия етаж на сградата на ПС Ловеч–Ц, ул. ”Търговска” №26, ОПС Ловеч”.

Началната тръжна цена е в размер на 770  (седемстотин и седемдесет) лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Ловеч преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Ловеч, ул.“Търговска“ №26 в срок до 11,00ч. на 13ия (тринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/824 162 – Катя Личевска.

Обявата е публикувана в брой 4789 в-к “Телеграф“ на 12.10.2018 г.