ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - гр. Смолян, гр. Пловдив

01.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮЦР“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед № РД-24-139/24.10.2018 г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект:

Обект

Адрес ОПС

Депозит за участие

Мес. Цена / без ДДС

1.

Помещение с полезна площ 24,65 кв.м,

І етаж на жилищен блок, гр. Смолян ул. „Хан Пресиян“ 11

55 лв.

110 лв.

2.

Площ от 1 кв.м

партера за западен вход, пред РСЦ, находяща се в гр. Пловдив, ж.к. Тракия, бул. Освобождение 40

50 лв.

100 лв.

 

Цена на документацията 25 лв., без ДДС. Закупува се в ОПС Смолян, бул.“България“ 18 и РУ ЮЦР на „Български пощи” ЕАД - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, след заплащане в касата на посочените адреси.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие  се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ на БП  ЕАД Пловдив, пл. „Централен“ № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на провеждане на търга – на 15-ия (петнадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга в поне един ежедневник, от 11.00 часа в сградата на РУ на “Български пощи” ЕАД Пловдив

За контакт: 032/ 276220, 0879256594; инж. Цвета Ставрева                 

Обявлението е публикувано във в-к  Марица Пловдив, бр. 253/ 01.11.2018 г.