Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Югоизточен регион) - ОПС Бургас

05.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

РУ „ЮИР” на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № 1330/01.11.2018 г.на Директора на РУ „ЮИР на „БП“, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 07079.601.47.1.163, представляващ помещение с  площ от 16,89 кв. м, в сградата на  ПС Бургас – 18,  находящо се в подблоково пространство на бл.47, к- с „Зорница”, гр. Бургас, ПС Бургас – 18, с начална тръжна месечна цена – 170 (сто и седемдесет) лева, без ДДС.

Депозит за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от първоначалната  наемна цена,  Цена на тръжната документация – 30.00. (тридесет) лева с ДДС. Същата се заплаща в касата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас или по банковата сметка на РУ ”ЮИР” на БП ЕАД, преди получаване на документацията.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга. Заявления за участие се подават в сградата на ПС Бургас- Ц, ул. «Цар Петър» № 2, гр. Бургас в срок до 10:30 часа в деня на търга.

Търгът ще се проведе на  14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението от 11:00 часа в сградата на ПС Бургас Ц, ул. «Цар Петър» №2, гр. Бургас

 

Лице и телефон за контакти: С. Великова - 0879 010 677,

Обявата е публикувана във в-к „Черноморски фар“, бр.206  от  2-4.11.2018 г.