Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Перник

05.11.2018

 

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т.1.1 от Заповед № РД- 08 - 556/22.10.2018г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповеди  № РД – 00-1223/24.10.2018 г.,  № РД – 00-1220/24.10.2018 г.  и  № РД – 00-1219/24.10.2018 г.  на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Перник,  за срок от 3 /три/ години:

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на заявления

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Помещение с площ 12,00 кв.м, разположено на партерен етаж в масивна сграда, находяща се на  ул. „Райко Даскалов“ № 1, гр. Перник, ОПС Перник

110,00лв.

10,00 ч.

до 09:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

2

Помещение с площ 18,00 кв.м, разположено на партерен етаж в масивна сграда, находяща се на  ул. „Райко Даскалов“ № 1, гр. Перник, ОПС Перник

160,00лв.

 

11,00 ч.

до 10:30 часа в деня на провеждане на търга

30,00 лв.

3

Павилион РП с площ 5,70 кв.м., находящ се в гр. Земен, ул. „Калинка“, ОПС Перник

50,00 лв.

 

12,00 ч.

до 11:30 часа в деня на провеждане на търга

10,00 лв.

Търговете ще се проведат на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на настоящото обявление за провеждане на търга в един ежедневник, в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1 или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Перник  или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й.

Размер на депозита за участие в търговете – Парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за обекта се внася в касата на ОПС Перник или чрез банков превод по сметка на РУ „Западен регион“.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деня на провеждане на търга в деловодството от ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1.

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

Сроковете се броят считано от публикуването на настоящата обява.

За контакти: Бистра Стаматиева, 0878925017

Обявлението е публикувано във вестник „Грош“, бр.44/03.11.2018 г.