Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Южен централен регион) - ОПС Кърджали

13.12.2018

ОБЯВА

 

РУ „ЮЦР“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала и Заповед №РД 24-165/07.12.2018 г. на Директор РУ, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с  площ 36 кв.м, на І етаж на триетажна сграда с.Бенковски, общ. Кирково, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 90 лв., без ДДС.

Депозит за участие в размер на 45 лева.

Цена на тръжната документация 25 лева, без ДДС. Закупува се в ОПС Кърджали, бул.“България“  № 49  и РУ ЮЦР - гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, след заплащане в касата на посочените адреси.

Оглед на обекта се извършва след закупуване на тръжната документация при представяне на удостоверение за право на оглед, всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления за участие се подават лично или по пощата в деловодството в сградата на РУ „ЮЦР“, Пловдив, пл. „Централен“ № 1, етаж 2, стая 101, в срок до 10.30 ч. в деня на търга.

Дата, час и място на търга – на 15-ия ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга от 11.00 часа в сградата на РУ ЮЦР.

 

За контакт: 032/ 276220; 0879256594               

 

Обявлението е публикувано на 12.12.2018 г. в-к Марица, бр. 288