Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Перник

13.12.2018

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК),  Заповед № РД-08-657/06.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповеди № РД–00-1433/10.12.2018 г.,  № РД–00-1434/10.12.2018 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на следните собствени имоти на територията на ОПС Перник, за срок от 3 години:

N

Обект

Начална тръжна цена без ДДС

Начален час на търга

Подаване на заявления

Депозит за участие

Цена на тръжната документация с  ДДС

1

Три броя помещения, две от които на първия етаж с обща площ 36 кв.м и едно на партерния етаж с площ 19,29 кв.м, в сградата на ОПС Перник, гр. Перник, пл.„Кракра“ № 1

400,00 лв.

10,00 ч.

до 09:30 часа в деня на провеждане на търга

50 на сто от началната цена

80,00 лв.

2

Помещение с площ 27,57 кв.м, находящо се в сутерена на сградата на ул. „Райко Даскалов“ № 1

70,00 лв.

 

11,00 ч.

до 10:30 часа в деня на провеждане на търга

50 на сто от началната цена

20,00 лв.

Търговете ще се проведат на 14-ия (четиринадесетия ) ден след датата на публикуване на настоящото обявление за провеждане на търга в един ежедневник, в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала.

Документацията  за  обектите се закупува от ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1 или от РУ „Западен регион“, гр. София, ул. „Владайска “ № 33, всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч., до деня, предхождащ търга. Цената на тръжната документация  се заплаща в касата на ОПС Перник  или на касата на РУ „Западен регион“ преди получаването й.

Оглед на обектите се извършва след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на оглед ,всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Заявления се подават в указания срок в деловодството от ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1.

Повторно провеждане на търга – в сградата на ОПС Перник - гр. Перник, пл. „Кракра” № 1, заседателна зала,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия, съгласно тръжната документация

Сроковете се броят считано от публикуването на настоящата обява.

За контакти: Роза Стоилова, 0887686829

 

Обявлението е публикувано във вестник „Съперник“, бр. 236/13.12.2018 г.