Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Западен регион) - ОПС Видин

14.12.2018

О  Б  Я  В  А

“Български пощи” ЕАД – Регионално управление „Западен регион“ на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК), т. 1.3. от Заповед № РД-08-657/ 06.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор на „Български пощи“ ЕАД за делегиране на правомощия и Заповед № РД-00-1435/10.12.2018 г. на Директора на РУ „Западен регион”, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на имот, собственост на „Български пощи ” ЕАД, за срок от 3 години,  за обект: Гаражна клетка с площ 40 кв.м., находяща се в гаражно - складовото стопанство към ОПС Видин, Западна складова зона“, с начална тръжна месечна наемна цена в размер на 150 /сто и петдесет/ лева, без ДДС.

Стъпка на наддаване – 10 на сто от достигнатата  на тайния търг наемна цена в случай, че търга премине в явен.                                                                                                                  Вид на търга –  с тайно наддаване; вид на заседанието – открито.                                               Начин на плащане – цената се предлага в лева и  се заплаща в лева. Наемната цена се заплаща чрез банков превод по сметка BG 46 CECB 9790 1042 9257 01 BIC CECBBGSF  ЦКБ АД, клон ДОНДУКОВ или в касата на ОПС Видин или РУ „Западен регион“

Дата, място и час на провеждане на търга – 12:00 часа, в заседателната зала в сградата на ОПС Видин, ул. «Княз Александър Батенберг» № 10, гр. Видин, на 14-ия (четиринадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

Документация  се закупува от ОПС Видин, ул. «Княз Александър Батенберг» № 10, гр. Видин или РУ „Западен регион“, гр. София, ул. «Владайска» 33 всеки работен ден от 9:00 ч. до 16:30 ч.  Цената на тръжната документация  е в размер на 30,00 /тридесет/ лева с ДДС, като същата се заплаща в касата на ОПС Видин или РУ „Западен регион“, преди получаването й.                   

Размер на депозита за участие в търга – парична сума в размер на 50 на сто от началната цена за  обекта се внася в касата на ОПС Видин или РУ „Западен регион“,  или по посочената банкова сметка.                       

Условия за оглед на обекта – след закупуване на тръжната документация и представяне на удостоверение за право на извършване на посещение и оглед, издадено от ръководител ОПС Видин, може да се извършва оглед на обекта от 09:00 ч. до 16:00ч., всеки работен ден до деня, предхождащ датата на провеждане на търг.

Краен срок за приемане на заявления за участие в търга – до 11:30 часа  в деня на провеждане на търга в деловодството на ОПС Видин.

Ден, място и час на повторно провеждане на търга – 12:00 часа в сградата на ОПС Видин, ул. „Княз Александър Батенберг“ № 10,  на 7-мия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, при същите условия.

 

За контакти: Емил Мирчев  тел: 0879 254 919

 

Обявлението е публикувано  във  в-к „Конкурент“,  бр. 238/14.12.2018 г.