Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Северен централен регион) - ОПС Габрово

20.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-1457/13.12.2018 г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Помещение с площ 25 кв. м, находящо се на първия етаж на сградата на ПС Севлиево–Ц, ул. ”Асен Златаров” №3, блок Б, ОПС Габрово, с начална тръжна месечна цена в размер на 200  (двеста) лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00 ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация -50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС Габрово преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. Габрово, бул.“Априлов“ № 52 в срок до 11,00 ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00 ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/824 162 – Катя Личевска

Обявлението е публикувано на 20.12.2018 г., в-к „100 Вести“ , брой 295