Обявление за търг с тайно наддаване (РУ Северен централен регион) - ОПС Велико Търново

20.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

Регионално управление “Северен централен регион“ на “Български пощи” ЕАД, на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала (ПРУПДТДДУК) и Заповед № РД 06-1456/13.12.2018 г. на Директора на РУ ”СЦР” на “БП” ЕАД, обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на обект: Гаражна клетка с площ 27 кв. м, находяща се в двора ПС Свищов–Ц, гр. Свищов, ул.               ”Цар Освободител” № 4, с начална тръжна наемна цена в размер на 100  (сто) лв. без ДДС.

Търгът ще се проведе на 14ия (четиринадесетия) ден, следващ датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга, от 13,00 ч.  в РУ “СЦР“ на “БП“ ЕАД, ул. ”Хан Крум”№ 3, гр. Плевен.

Размер на депозита за участие в търга - парична вноска в размер на 50 на сто от началната тръжна месечна наемна цена за обекта.

Цена на тръжната документация  - 50 (петдесет) лв. без ДДС. Същата се заплаща в касата на ОПС В. Търново преди получаване на документацията.

Заявления за участие в търга се подават в гр. В. Търново, ул. “Хр. Ботев“ № 1 в срок до 11,00 ч. на 12ия (дванадесетия) ден след датата на публикуване на обявлението за провеждане на търга.

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на 7ия (седмия) ден след датата на първоначалния търг, от 13,00ч., при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 064/824 162 – Катя Личевска

 

Обявлението е публикувано на 20.12.2018 г. , в-к „Борба“, брой 242