ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС ПЛОВДИВ

29.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-471/24.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда, с идентификатор иа СО 56784.535.102.5.15 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пловдив, който самостоятелен обект се намира в град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, с адрес: гр.Пловдив, бул. "Александър Стамболийски" № 43, блок 1115, вх. "В", ет.4, апартамент 75/15, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с площ 34.31 кв.м., с прилежащи части: избено помещение 15 с площ от 2.41 кв.м. и 0.271% идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж.

Началната тръжна цена е в размер на 38 000 /тридесет и осем хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 13.09.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 7 600 (седем хиляди и шестотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 29.08.2017 г. в-к Телеграф