ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - гр. АРДИНО

30.08.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-472/24.08.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 15, находящ се в гр.Ардино на ІV (четвърти) жилищен етаж в бл. “Младост-3“, ул. "Бели брези" № 25, със застроена площ от 37,08 кв.м., състоящ се от: една стая, кухня и сервизни помещения, заедно с избено помещение № 15, със светла площ 8,55 кв.м., заедно с припадащите се 4,444 % идеални части от общите части на сградата в размер на 2,59 кв.м., с право на строеж за I-ва зона за 39,67 кв.м.

Началната тръжна цена е в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 14.09.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 3 000 (три хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 30.08.2017 г. в-к Телеграф