ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН) - ОПС СЛИВЕН

13.09.2017

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-507/11.09.2017 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот: 2 622/8 783 идеални части от поземлен имот с идентификатор № 67338.603.217 гр.Сливен, община Сливен, област Сливен, по кадастралната карта, с адрес: СЛИВЕН, целият с площ: 8 783.00 кв.м., трайно предназначение: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид производствен, складов обект, стар идентификатор: № 2280, ведно с построените в имота: Сграда с идентификатор № 67338.603.217.3, застроена площ: 269.00 кв.м., брой етажи: 1 /един/, трайно предназначение: промишлена сграда; Сграда с идентификатор № 67338.603.217.5, застроена площ: 175,00 кв.м., трайно предназначение: складова база склад; Сграда с идентификатор № 67338.603. 217.11, застроена площ: 13.00 кв.м., брой етажи: 1 /един/, трайно предназначение: хангар, депо, гараж; Сграда с идентификатор № 67338.603.217.36, застроена площ 167,00 кв.м.

 Началната тръжна цена е в размер на 350 000 /триста и петдесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 28.09.2017 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 70 000 (седемдесет хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

  В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 13.09.2017 г. в-к Телеграф