ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Южен централен регион) - ОПС Кърджали

08.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-1/03.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 73, с идентификатор на самостоятелен обект в сграда № 40909.115.23.3.73 по кадастралната карта на гр. Кърджали, находящ се в гр. Кърджали, кв. "Възрожденци", жил.блок № 15, вх.А, ет.XI, състоящ се от: една стая и сервизно помещение, със застроена площ 24.80 кв.м., както и съответните проценти идеални части от общите части на сградата с идентификатор № 40909.115.23.3 и от правото на строеж върху мястото.

Начална тръжна цена в размер на 15 000 /петнадесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 23.01.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул.“Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 3 000 (три хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

 

             Обявлението е публикувано на 08.01.2018 г. в-к Телеграф