ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Плевен - гр. Белене

08.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-9/03.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА - АПАРТАМЕНТ № 6 с идентификатор № 03366.602.150.3.6, находящ се в гр.Белене, Община Белене, Област Плевен, ул.„Патриарх Евтимий" № 6, в жилищна сграда блок 2/15 във вход „Д“ на II етаж, с предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, състоящ се от стая, хол, кухня и баня с тоалетна, с площ на жилището от 63,25 кв. м., ведно с принадлежащото ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ с полезна площ от 5,68 кв.м., както и с 1,5661 % идеални части от общите части на сградата и от общите помещения, ведно с припадащата се част от правото на строеж върху дворно място.

Начална тръжна цена в размер на 19 000 /деветнадесет хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 23.01.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 3 800 (три хиляди и осемстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                   02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 08.01.2018 г. в-к Телеграф