ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Южен централен регион) - ОПС Пловдив

08.01.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-5/03.01.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

АПАРТАМЕНТ № 10/55, етаж IV, вход ”А” в блок 223, находящ се в гр.Пловдив, кв.„Изгрев – Изток“, ул.„Бъндерица" № 12, със застроена площ 88.84 кв.м., състоящ се от: три стаи, кухня, пералня, баня, клозет и антре с изложение: север, юг, изток, заедно с изба № 3 с площ 5.48 кв.м., както и 0.909 % идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж.

Начална тръжна цена в размер на 42 000 /четиридесет и два хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 22.01.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

  Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр. Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 8 400 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

            Обявлението е публикувано на 05.01.2018 г. в-к Монитор