ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Североизточен регион) - ОПС Търговище

13.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-491/12.09.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 5, с административен адрес: гр. Търговище, ул. „Христо Ботев“ 28, вх. „Б“, ет. 2, ап. 5 със застроена площ от 40,00 кв.м, с идентификатор 73626.506.481.1.14, който самостоятелен обект е в сграда с идентификатор 73626.506.481.1, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 73626.506.481 по кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище,  ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж.

Началната тръжна цена е в размер на 40 000  лева, без ДДС.

Търгът ще се проведе на 28.09.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

 Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

 Депозитът за участие е парична вноска в размер на 8 000 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

 В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 84 – В.Симеонова

 

Обявлението е публикувано във в-к Телеграф на 13.09.2018 г.