ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Югоизточен регион) - ОПС Стара Загора

17.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед №РД-08-489/12.09.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 68850.501.517.1.33, по кадастралната карта и кадастралните регистри на града, с адрес: гр. Стара Загора, ж.кв. „Железник", ул.„Младост"№ 24, вх.Б, ет.2, апартамент № 33, който самостоятелен обект се намира в сграда № 1, разположена в поземлен имот с идентификатор 68850.501.517, предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, брой нива на обекта 1 - едно, с площ 116.58 кв.м, ведно с прилежащо избено помещение № 7, с площ от 8.81 кв.м  и заедно със съответния процент идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена.

Началната тръжна цена е в размер на 99 900  лева, без ДДС. 

Търгът ще се проведе на 02.10.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Югоизточен регион”, гр.Бургас, ул. „Цар Петър” № 2, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 19 980 лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 17.09.2018 г. в-к Телеграф