ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Велико Търново, гр. Велико Търново

25.09.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-502/17.09.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10447.515.394.1.11  по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново, с административен адрес: гр. Велико Търново, ул. „Филип Симидов“ № 3, вход В, ет. 3, ап. 11, с предназначение – Апартамент, със застроена площ 43.69 квадратни метра, състоящ се от: стая, кухня, баня-тоалетна, коридор, килер и тераса, заедно с придаденото му избено помещение № 12, със застроена площ 4.08 кв.метра, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и съответните на застроената площ на имота идеални части от правото на строеж върху поземления имот.

Началната тръжна цена е в размер на 42 000 лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 10.10.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул. ”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 8 400 лева, преведен по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева
                                  02/949 32 14 – Ив.Митова

                Обявлението е публикувано на 25.09.2018 г. в-к Телеграф