ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС РУСЕ, гр. Русе

04.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

              „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-509/27.09.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 63427.5.501.1.10, целият със застроена площ 80,83 кв.м, находящ се на нулевия етаж, в част от подблоковото пространство на сграда с идентификатор № 63427.5.501.1, застроена с отстъпено право на строеж в поземлен имот № 63427.5.501 по кадастрална карта на гр. Русе, общ. Русе, обл. Русе, с административен адрес: гр. Русе, ул. „Димчо Дебелянов” № 3 и представляващ два броя гаражи, с начална тръжна цена в размер на 53 000 /петдесет и три хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 19.10.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „СЦР”, гр. Плевен, ул. „Хан Крум” № 3, в ЦУ на “Български пощи” ЕАД, гр. София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл. 31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 600 (десет хиляди и шестстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева
                                  02/949 32 14 – Ив.Митова           

            Обявлението е публикувано на 04.10.2018 г. в-к Телеграф