ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Западен регион) - ОПС Благоевград

10.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-527/08.10.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 04279.608.10.1.1, находящ се в СГРАДА заснета с идентификатор 04279.608.10.1, с предназначение ГАРАЖ В СГРАДА, със застроена площ 133.00 кв.м на едно ниво, с адрес на имота: гр. Благоевград, п.к. 2700, ул. „Иван Михайлов“ /Ал. Величков/ № 67, етаж 1, ВЕДНО със съответните идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху мястото.

Началната тръжна цена е в размер на 53 000 /петдесет и три хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 25.10.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 150 /сто и петдесет/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. ”Владайска” № 33, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 600 (десет хиляди и шестотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                     02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 Обявлението е публикувано на 10.10.2018 г. в-к Телеграф