ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Западен регион) - ОПС Благоевград

10.10.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-526/08.10.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно:

СГРАДА, с предназначение „ХАНГАР, ДЕПО, ГАРАЖ“, заснета с идентификатор 04279.608.10.2, с площ 234.00 кв.м, на един етаж, с адрес на имота: гр.Благоевград, п.к. 2700, ул. „Иван Михайлов“ /Ал. Величков/ № 67.

Началната тръжна цена е в размер на 93 000 /деветдесет и три хиляди/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 25.10.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Западен регион”, гр.София, ул. ”Владайска” № 33, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 18 600 (осемнадесет хиляди и шестстотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                                02/949 32 14 – Ив.Митова

 

            Обявлението е публикувано на 10.10.2018 в-к Телеграф