ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Южен централен регион) - ОПС Пазарджик

30.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-599/12.11.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 02837.501.2272.1.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, община Батак, област Пазарджик, одобрени със Заповед № РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, ул. „Стефан Божков” № 2, етаж 1, който самостоятелен обект се намира в СГРАДА номер 1, разположена в ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.501.2272, с предназначение на самостоятелния обект – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ на обекта от 133.00 кв.м, ведно с прилежащи части: част от изба, с площ от 44.00 и 133/266 идеални части от общите части на сградата; ЗАЕДНО със 66.50/133 идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.501.2272, с начална тръжна цена в размер на 33 000 (тридесет и три хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 17.12.2018 г. от 11.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ ”Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл.”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул.“Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 6 600 /шест хиляди и шестстотин/ лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 11.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева; 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

 Обявлението е публикувано на 30.11.2018 г. в-к Сега