ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Североизточен регион) - ОПС Търговище

30.11.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от ПРУПДТДДУК и Заповед № РД-08-624/21.11.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА – ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 1, с административен адрес: град Търговище, ул. „Хан Крум” № 2, ет. 1, ап. 1, със застроена площ от 67.53 кв.м, с идентификатор 73626.511.63.17.3, който самостоятелен обект е в сграда с идентификатор 73626.511.63.17, която сграда е построена в поземлен имот с идентификатор 73626.511.63  по кадастралната карта на гр. Търговище, общ. Търговище, обл. Търговище, одобрена със Заповед № РД-18-18/17.06.2005 г. на изп. директор на АГКК, заедно с ИЗБА № 1 със светла площ от 5.80 кв.м ведно със съответните идеални части от общите части на сградата и правото на строеж, с начална тръжна цена в размер на 52 000 (петдесет и две хиляди) лева, без ДДС.   

Търгът ще се проведе на 17.12.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Североизточен регион”, гр.Варна, бул. ”Съборни” № 42, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 10 400 (десет хиляди и четиристотин) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева; 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 30.11.2018 г. в-к Сега