ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Разград

03.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-604/12.11.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот: 50 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, находящ се в гр. Исперих, Обл. Разград, Промишлена зона, съставляващ поземлен имот № IV в кв. 178 от 3 640 кв.м, при съседи: поземлен имот № III; поземлен имот № II; улица, с начална тръжна цена в размер на 8 500 /осем хиляди и петстотин/ лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 18.12.2018 г. от 14.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 100 /сто/ лева, без ДДС.

Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр. Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “БП“ ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „БП” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 1 700 лева, преведена по банковата сметка на „БП” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева; 02/949 32 14 – Ив.Митова

 

Обявлението е публикувано на 03.12.2018 г.