ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ Северен централен регион) - ОПС Разград

04.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

„БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-644/03.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно: ½ /една втора/ идеална част от УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ 14 155 квадратни метра, трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид производствен, складов обект, съставляващ имот с идентификатор 61710.503.6343, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 6016, квартал: 1а, парцел: IX и X, при граници: 61710.447.47, 61710.503.6386, 61710.503.6342, 61710.503.6385, съгласно Нотариален акт за собственост на недвижим имот № 99, том 8, рег. № 9217, дело № 1259 от 2017 г. на Роска Иванова – Нотариус с рег. № 378 в регистъра на НК и район на действие РС - гр. Разград, с начална тръжна цена в размер на 141 500 (сто четиридесет и една хиляди и петстотин) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 18.12.2018 г. от 12.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Северен централен регион”, гр.Плевен, ул. ”Хан Крум” № 3, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

Депозитът за участие е парична вноска в размер на 28 300 (двадесет и осем хиляди и триста) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 12.00 часа, при условията на първоначалния търг.

 

 За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева

                     02/949 32 84 – Р.Лалева

 

Обявлението е публикувано на 04.12.2018 г. в-к Сега