ОБЯВА ЗА ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ СОБСТВЕНОСТ НА "БЪЛГАРСКИ ПОЩИ" ЕАД (РУ ЮЖЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН) - ОПС Пловдив, гр. Първомай

05.12.2018

О Б Я В Л Е Н И Е

 

             „БЪЛГАРСКИ ПОЩИ” ЕАД на основание чл.15, ал.2 от Правилника за реда за упражняване правата на държавата в търговските дружества с държавно участие в капитала /ПРУПДТДДУК/ и Заповед № РД-08-646/03.12.2018 г. на Главния изпълнителен директор, обявява търг с тайно наддаване за продажба на следния собствен на дружеството недвижим имот, а именно: 691/1920 идеални части от парцел /УПИ/ VIII /осем/ - поща, целият с площ 1920 кв.м от квартал 64 по плана на гр. Първомай, ул. „Цар Шишман” № 5, Пловдивска област и правото на собственост на обособени части от: двуетажна масивна сграда /старата поща/, построена през 1962 г. със застроена площ 371 кв.м., състоящи се: от сутерена: помещения №№ 1,2,3,4,5,6,7,8, и 9 и ½ /едно върху две/ идеални части от коридора с обща площ 170.5 /сто и седемдесет цяло и пет десети/ кв.м, от първия етаж: помещения с №№ 1, 2 и по ½ /едно върху две/ идеални части от помещения №№ 3, 4 и 9, с обща площ 118.4 кв.м, от втория етаж: помещения № № 6,10,11,12,13 и 2/3 /две върху три/ идеални части от помещение № 14 и ½ /едно върху две/ идеални части от помещения № 5, 7, 8 и 9 с обща площ 159.8 кв.м, с начална тръжна цена в размер на 185 000 (сто осемдесет и пет хиляди) лева, без ДДС.  

Търгът ще се проведе на 19.12.2018 г. от 12.00 часа в Централно управление на „БП” ЕАД, ул.”Акад.Стефан Младенов” № 1, бл.31, р-н Студентски, гр.София.

   Цена на тръжната документация – 200 /двеста/ лева, без ДДС. Заплаща се в касата на РУ „Южен централен регион”, гр.Пловдив, пл. ”Централен” № 1, в Централно управление на “Български пощи” ЕАД, гр.София, ул. “Акад. Стефан Младенов” № 1, бл.31 или по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД.

Тръжна документация може да се закупува до деня, предхождащ датата на провеждане на търга.

  Депозитът за участие е парична вноска в размер на 37 000 (тридесет и седем хиляди) лева, преведена по банковата сметка на „Български пощи” ЕАД или в касата на посочените адреси.  

            В случай, че на търга не се яви кандидат, същият ще се проведе повторно на седмия ден, след датата на първоначалния търг от 14.00 часа, при условията на първоначалния търг.

            За контакти: 02/949 31 96 – К.Бабалеева
                                  02/949 32 84 – Р.Лалева

            Обявлението е публикувано на 05.12.2018 г. в-к Сега